Regulamin rekrutacji uczniów do klasy i szkoły podstawowej nr 15 w Tarnowie na rok szkolny 2014/2015.

PDF

Podstawa prawna:
Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 256  poz. 2572) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013 poz. 1265) Ustawa z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7).Statut Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie.

 1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 przyjmuje się dzieci:
  1. urodzone w 2007 r.;
  2. urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
  3. na wniosek rodziców - dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia  2008 r.,  objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego
 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.
 3. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
  1. z urzędu  - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły                                                                                
  2. na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi. 
 4. W przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, których liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie rekrutacyjne.
  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły,
  2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
  3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
   1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
   2. podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,
   3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
   4. wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
 5. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego do Szkoły ogłasza Dyrektor Szkoły w formie   zarządzenia w terminie do końca lutego z uwzględnieniem terminów ogłoszonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 6. Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
 7. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców  o przyjęcie do Szkoły dziecka zamieszkałego poza  obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem  następujących kryteriów:
  1. w Szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka -20 pkt
  2. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu Szkoły – 5 pkt
  3. w obwodzie Szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców  w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 pkt
  4. dziecko z rodziny wielodzietnej ( 3 dzieci i więcej) – 5 pkt
 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.
 9. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
 10. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:                                                                                                
  - liczebność oddziałów -  do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawia rezerwę                          
  wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                    
  - data urodzenia dziecka                                                                                                                            
  - inne wskazania
 11. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

do 28 lutego 2014 r.

Przekazanie kandydatom informacji o kryteriach rekrutacji.
Opublikowanie informatora o rekrutacji.

od 3 marca 2014 r.
do 14 marca 2014 r.

Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015  (dzieci obwodowe).

od 17 marca
do 16 kwietnia 2014 r.

Przyjmowanie na wolne miejsca od rodziców kandydatów Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej  na rok szkolny 2014/2015 (dzieci spoza obwodu).

25 kwietnia 2014 r.
od godz. 12.00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015.

25 kwietnia 2014 r.
do 28 kwietnia 2014 r.
do godz. 12.00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej

29 kwietnia 2014 r.
od godz. 10.00

Ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015.
Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

od 29 kwietnia 2014 r.
do 29 sierpnia 2014 r.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

 1. W przypadku kandydatów którzy uzyskali  równorzędną liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszenia wniosku.
 2. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 2 dni od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015.
  Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 2 dni od otrzymania odwołania.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno  się zakończyć do końca sierpnia.
 4. Wymagana dokumentacja: 
  1. dzieci zamieszkałe w  rejonie Szkoły Podstawowej Nr 15  -  Karta zgłoszenia dziecka do  klasy  pierwszej
  2. dzieci spoza obwodu - Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły (wniosek uwzględnia kryteria naboru)
  3. dzieci urodzone po 30. 06. 2008r. –  wniosek   o przyjęcie do szkoły dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym  
 5. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie  rodzice/opiekunowie  prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego.
 6. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.